Inner Dance Party

Bass.  Bass.  Bass.  Bass.  Rock.  Rock.

Arms up.  Clap.  Clap.  Clap.  Clap.

Guitar solo.  Head swing.

Sexy pose.

Bass.  Bass.  Bass.  Bass.  Rock out.

Hips shake.  Bump.  Bump.  Bump.  Bump.

Dance party.  Let it go.

Lookin good.

Bass.  Bass.  Bass.  Bass.  Be rock.

Muted inner drum.  Drum.

Bass.  Loud.  Up.  Go.  Go.  Go.

Head party.